Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Strax Outplacement B.V. ook handelend onder de naam STRAX (hierna “Strax” of “wij” / “ons”). Strax is gevestigd aan de Cueckentoren 4, 4116DC te Buren (Gld). Het Kamer van Koophandel nummer van Strax is: 11056418. Straxis de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft. Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van cliënten en opdrachtgevers van Strax, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van Strax. 
Wat is het algemene privacy beleid van Strax?
Strax respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websitehttps://www.strax.nuvan haar (potentiële) cliënten en relaties. 
·      Strax stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
·      Strax deelt uw gegevens alleen met partijen die Strax inschakelt voor de levering van diensten en met partijen waarmee Strax gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting, offerte verstrekking, rapportage of facturatie. 
·      Strax is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften.
Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen wij hieraan?
Strax verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:
·      Gebruik maakt of wilt gaan maken van haar diensten;
·      Gegevens invult of achterlaat in een coachlocatie of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
·      Een zakelijke relatie met Strax heeft;
·      Solliciteert bij Strax.
De meeste gegevens die wij van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening.
Wij plaatsen geen cookies op onze website.
Voor welke doelen verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Strax verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
·       Communicatie. Wij gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is om u te informeren over onze dienstverlening.
·       Acquisitie. Om Strax onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten. 
·       Uitvoeren contract. Als u klant of leverancier bent van Strax dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
·       Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.
·       Wet- en regelgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien wij daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn.
·       Beveiliging. Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze cliënten te waarborgen is de coachlocatie aan de Kerkstraat 4 in Buren voorzien van camera’s. De camerabeelden zijn geen eigendom van Strax. De kantoorlocatie van Strax aan de Cueckentoren 4 in Buren is tevens voorzien van camerabewaking, deze beelden worden niet opgeslagen.
 
Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?
Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming heeft verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.
Als u Strax toestemming heeft gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt.
Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Strax? 
Strax verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste processen. 
1. Offerte en facturatie
Nadat Strax is benaderd en cliënt en/of opdrachtgever gebruik wenst te maken van de dienstverlening door Strax wordt een offerte opgesteld waarin de noodzakelijke persoons- en bedrijfsgegevens staan vermeld.
Bij facturatie worden de noodzakelijke persoons- en bedrijfsgegevens gebruikt.
Offertes en facturen worden op papier en elektronisch bewaard conform de wettelijke verplichting hiertoe.
2. Rapportages 
Indien overeengekomen rapporteren wij schriftelijk aan cliënten en opdrachtgevers. Deze rapportages kunnen een wettelijke bewaartermijn hebben (bijvoorbeeld bij re-integratie).
3. Testen
Testen worden door Strax ingekocht. Wij verstrekken na verkregen toestemming de volledige naam en het emailadres van onze cliënt aan de leverancier Testing Talents. Zodra de testen zijn gemaakt en de uitslagen (PDF bestanden) door Strax aan de cliënt zijn toegezonden worden de persoonsgegevens uit het bestand van Testing Talents verwijderd door Strax.
4. CV, social media profiel en sollicitatiebrieven
Om het CV, een social media profiel of een sollicitatiebrief voor een cliënt te kunnen ontwikkelen gebruikt Strax een zeer grote hoeveelheid persoonsgegevens die vrijwillig verstrekt is.
Tenzij er een wettelijke verplichting is (re-integratie) verwijderen wij al deze vrijwillig verstrekte persoonsgegevens 1 jaar na afloop van de dienstverlening uit onze bestanden.
5. Bijzondere ontwikkelingen
Strax gebruikt emailadressen van cliënten en opdrachtgevers om deze in bijzondere situaties te kunnen informeren. Deze situaties hebben geen acquisitie tot doel.
6. Sollicitaties
Als u bij Strax solliciteert, dan worden alle door u verstrekte gegevens verwerkt.
Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, Strax gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces. 
  
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
Strax bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? 
Soort gegeven
Bewaartermijn en reden

Cliëntgegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u cliënt bent van Strax. Als de relatie beëindigt, bewaart Strax maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen, offertes en rapportages in het kader van re-integratie.

Opdrachtgevergegevens
Uw gegevens worden bewaard zolang wij zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent en zo lang als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Gegevens sollicitant
Uw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u toestemming heeft gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.
 
Delen wij uw gegevens? 
Strax deelt of verkoopt geen persoons- of bedrijfsgegevens met of aan derden anders dan hiervoor beschreven.
Hoe beveiligen wij uw gegevens? 
Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde technologie, om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Welke rechten heeft u met betrekking uw persoonsgegevens? 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Strax. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@strax.nu
Indien u klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk kenbaar te maken. Uiteraard hopen wij hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Wat als het privacy beleid van Strax wijzigt? 
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen.
De meest actuele versie plaatsen wij op onze website. Laatste wijziging 24 mei 2018.